10.30.2013

Українсько-білоруський проект «Соціально-економічні перетворення в Україні й Білорусі в XVI-XVIII ст.»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  
Запрошуємо вас до участі в українсько-білоруському збірнику наукових праць:
«Соціально-економічні перетворення в Україні й Білорусі в XVI-XVIII ст.»

Переваги будуть надаватися тим статтям, які присвячені саме перетворенням та реформуванню соціально-економічних відносин на українських та білоруських землях, а також економічним відносинам України й Білорусі. Редакційна колегія залишає за собою право на відмову публікації статей, які за своїм науковим рівнем, оформленням та тематикою не відповідають встановленим вимогам і науковому напрямку збірника. Термін подачі –  до 1 грудня 2013 р.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
1. Приймаються роботи, написані українською, білоруською, російською, англійською, польською мовами, обсягом 1 авт. арк.
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
-   прізвище, ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду та контактну інформацію про дописувача;
-   назва статті (українською та англійською), УДК;
-   анотація українською, російською, англійською мовами (3–5 рядків);
-   ключові слова (4–5 слів) українською, російською, англійською мовами;
-   основний текст статті.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття). Постановка завдання. Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). Висновки з даного дослідження та подальші перспективи.
4. Посилання автоматичні підрядкові наскрізні. Література оформлюється відповідно до державних стандартів бібліографії.
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Посилання - шрифт Times New Roman 12 з інтервалом 1.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
01001, м. Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4/509
Електронна адреса: kononenkovp@ukr.net

Контактний телефон: 0934534706

No comments:

Post a Comment