6.29.2012

Міжнародна наукова конференція «РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»


Національна академія наук України
Інститут історії України
Відділ історії України середніх віків
і раннього нового часу
Науково-дослідний інститут козацтва
Семінар з інтелектуальної історії
Український національний комітет з вивчення країн Центральної та Південно-Східної Європи

запрошують до участі у
Міжнародній науковій конференції

«РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, ДЕРЖАВ ТА РЕГІОНІВ»

яка відбудеться 23 листопада 2012 р. в Інституті історії України НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4).
        Метою конференції є переосмислення знань, здобутих протягом останніх років, про Україну раннього нового часу у площині новознайдених джерел та застосування нових історіографічних концепцій.
       Роботу Міжнародної наукової конференції планується проводити за такими основними напрямами:
      - нові історіографічні прочитання ранньомодерної доби;
      - Український гетьманат – держава на межі цивілізацій;
      - українські еліти у структурах Речі Посполитої та Російської імперії;
      - козацтво і тюркський світ;
      - Україна та країни Центрально-Східної, Південно-Східної і Північної Європи
       За матеріалами наукової конференції планується видати окремий випуск наукового щорічника «Україна в Центрально-Східній Європі», внесеного ДАК МОНмолодьспорту України до переліку фахових видань з історичних наук (для ознайомлення – архів номерів за веб-адресою: http://www.history.org.ua/?litera&askAbout=uacenter).
      Для публікації матеріалів необхідно надіслати електронну версію на одну з вказаних нижче електронних поштових скриньок із поміткою у темі «Міжнародна наукова конференція «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів».
      Робочі мови наукової конференції: українська, російська, англійська, польська.
   Заявку (встановленої форми, додається до даного інформаційного повідомлення) для участі в наукових читаннях просимо надіслати на e‑mail до 1 листопада 2012 р.
       Оргкомітет залишає за собою право відбору заявок виключно за тематикою доповідей. У разі включення теми доповіді чи повідомлення до програми конференції, оргкомітет зобов’язується відіслати не пізніше 10 листопада 2012р. електронною поштою запрошення на конференцію. 
       Витрати на проїзд, проживання та частково на харчування учасників наукової конференції – за рахунок сторони, що відряджає учасника читань.
     
Телефони для довідок:
      
      Чухліб Тарас Васильович, заступник голови оргкомітету:
+380 (97) 332-30-60 (моб.); +380 (44) 279-06-53  (роб.); +380 (44) 279-63-62  (факс)
      Кононенко Василь Петрович, відповідальний секретар оргкомітету:
 +380 (93) 453-47-06 (моб.)

e-mail для заявок та матеріалів: taras_chuhlib@ukr.net

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові
(без скорочень)  
Місце роботи (без абревіатури, за винятком НАН України, НАН Білорусі, РАН)       
Посада      
Учене звання, вчена ступінь
Поштова адреса (з індексом)        
Телефони з кодом (робочий (факс), домашній, мобільний)       
Електронна адреса
(обов’язково)     
Тема доповіді    
Необхідність використання
аудіовізуальних засобів (так, ні)  
Необхідність надсилання запрошення
для участі в конференції (так, ні)  
Чи влаштує надсилання запрошення
 електронною поштою? (так, ні)   

Заявка висилається на адресу, зазначену в інформаційному повідомленні


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

- об’єм – до 0,5 авт. арк. (20 тис. друк. знаків, включаючи пробіли та науковий апарат); збереження тексту у форматі Word 1997-2003;
- посилання виключно автоматичні; оформлення посилань згідно вимог ДАК МОНмолодьспорту України до матеріалів для друку у фахових виданнях;
- перед заголовком матеріалу вказати прізвище й ім’я (без скорочення) автора (авторів);
- перед прізвищем автора (авторів) указати УДК до даного матеріалу;
- анотації українською, російською й англійською мовами (до 400 друк. знаків (включаючи пробіли) кожна; переклад на англійську мову прізвища та ім’я автора (авторів) і заголовку публікації;
- матеріали бажано надіслати до 23 листопада 2012 р.

Зразок тексту статті: «Водночас М. Петровський протягом 1930–1940 рр. розробив іншу концепцію, навівши докази на користь розрізнення «Богуна» та «Федоренка»1. Суттєво доопрацював цю концепцію сучасний історик О. Гуржій2».1 Петровський М. До біографії Івана Богуна // Записки Ніжинського інституту народної освіти. – Кн. 10. – Ніжин, 1930. – С. 47–58; Його ж. Іван Богун // Радянська Україна. – 1941. – № 2. – С. 72–87; Його ж. Іван Богун. – Саратов, 1942; Слід зазначити, що в 1928 р. М. Петровський вважав І. Богуна та І. Федоренка однією особою, хоча в примітках навів головні тези на користь їх розрізнення. Див.: Петровський М. Псевдо-діяріуш Самійла Зорки // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн. 17. – К., 1928. – С. 182–183. 
2 Гуржій О. Іван Богун: деякі міфи та реальність // Укр. іст. журн. – 1998. – №1. – C. 99–111.

6.04.2012

Коллоквиум: Междисциплинарные подходы в изучении европейских религиозно-культурных традиций

Институт мировой культуры МГУ 

Лаборатория медиевистических исследований НИУ ВШЭ
Центр украинистики и белорусистики Исторического факультета МГУ

7 июня 2012 года, четверг
Место проведения:
10.00 – 13.00 - в новом корпусе гум. факультетов (Ломоносовский, 27), ауд. Е 618.
14.30-17.00 – в старом корпусе гум. факультетов (около вечного огня), ИМК, ауд. 854.
Задача этой встречи специалистов из МГУ и других вузов двояка:
а) поспособствовать разворачиванию в МГУ, на межфакультетской основе, специфически междисциплинарных курсов и исследований по истории православия, западного христианства и нехристианских традиций  - взятых как религиозно-культурные феномены;
б) помочь складыванию ядра объединения специалистов, заинтересованных именно междисциплинарным изучением католицизма, православия и протестантизма и нехристианских традиций как  религиозно-культурных традиций.
Особенности коллоквиума и в том, что участники
(а) сосредоточатся на современном опыте исследований и преподавания в этой области гуманитарных знаний;
(б) поделятся соображениями о том, насколько  перспективно введение данной проблематики в учебные курсы МГУ и какой именно форме её можно было внедрить в деятельность высшей школы;
(в) предпримут попытку выработать предложения о соответствующих инновациях в университетском преподавании (в МГУ и в других университетах и ВУЗах).
Agenda:
Что же это такое – междисциплинарность в изучении религиозно-культурных традиций?
Религиозно-культурные традиции Европы под взглядом историков, философов, филологов, искусствоведов, психологов, этнологов, политологов, юристов, экономистов… 
Что существенно и что – не существенно в исторических и структурных различиях западнохристианских и восточнохристианских традиций?
Междисциплинарный подход к истории культуры на Историческом факультете МГУ:  25 лет спустя...

10.00 – 13.00 - Ломоносовский, 27, ауд. Е 618.
М.В. Дмитриев (Истфак МГУ/ ЛМИ ВШЭ): Вступительное слово.

И.П. Кулакова (к.и.н., Истфак МГУ): Перспективы междисциплинарного изучения визуальных источников, связанных с религиозными практиками.

А.В. Сазанов (д.и.н., РГБ): Возможности междисциплинарного подхода в изучении восточнохристианской агиографии : исторические построения и археологические реалии (на примере "житий епископов Херсонских".

М.Ю. Парамонова (д.и.н., ИВИ РАН): Язык, грамматика, "искусства" и "христианская наука": трансформации религиозности, культуры и образования в раннесредневековой латинской Европе.

О. Д. Шемякина (к.и.н., Истфак МГУ): "Старый добрый  истмат", структуралистская парадигма и русское культурное пространство.

И.И Варьяш (к.и.н., Истфак МГУ): Актуальная потребность и современный опыт: этно-религиозная проблематика в учебных курсах МГУ: пример средневековой Испании.

И.П. Давыдов (к.ф.н., кафедра религиоведения Философского факультета МГУ): Компаративистика церковного права в контексте междисциплинарных подходов в религиоведении.

14.30-17.00 – старый корпус, ИМК, ауд. 854.

Л.Б. Сукина (кандидат культурологии, Институт программных систем, Переславль-Залесский): Религиозное сознание русского общества XVI-XVII веков в ракурсе междисциплинарного исследования.

Ю.Э. Шустова (к.и.н., РГГУ):  Западные традиции в украинской книжности XVII-XVIII вв.

М.В. Дмитриев (ЦУБ МГУ): "Латинизация» русской культуры в Новое время под микроскопом междисциплинарного подхода.