10.30.2013

Українсько-білоруський проект «Соціально-економічні перетворення в Україні й Білорусі в XVI-XVIII ст.»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  
Запрошуємо вас до участі в українсько-білоруському збірнику наукових праць:
«Соціально-економічні перетворення в Україні й Білорусі в XVI-XVIII ст.»

Переваги будуть надаватися тим статтям, які присвячені саме перетворенням та реформуванню соціально-економічних відносин на українських та білоруських землях, а також економічним відносинам України й Білорусі. Редакційна колегія залишає за собою право на відмову публікації статей, які за своїм науковим рівнем, оформленням та тематикою не відповідають встановленим вимогам і науковому напрямку збірника. Термін подачі –  до 1 грудня 2013 р.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:
1. Приймаються роботи, написані українською, білоруською, російською, англійською, польською мовами, обсягом 1 авт. арк.
2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
-   прізвище, ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду та контактну інформацію про дописувача;
-   назва статті (українською та англійською), УДК;
-   анотація українською, російською, англійською мовами (3–5 рядків);
-   ключові слова (4–5 слів) українською, російською, англійською мовами;
-   основний текст статті.
3. Основний текст статті складається з таких структурних елементів:
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття). Постановка завдання. Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). Висновки з даного дослідження та подальші перспективи.
4. Посилання автоматичні підрядкові наскрізні. Література оформлюється відповідно до державних стандартів бібліографії.
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх сторін – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Посилання - шрифт Times New Roman 12 з інтервалом 1.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
01001, м. Київ-1, вул. Михайла Грушевського, 4/509
Електронна адреса: kononenkovp@ukr.net

Контактний телефон: 0934534706

10.22.2013

10-й семінар з інтелектуальної історії

Х СЕМІНАР З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Доповідь
доктора історичних наук
Тараса Чухліба

ЧИ ПОТРІБНО ІСТОРІЮ ПОЛЬЩІ
«ВПИСУВАТИ» ДО УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ?
(до дискусії про участь України у Віденській кампанії
Речі Посполитої 1683 року)Полеміка навколо книги

 Тарас Чухліб. Відень 1683: Україна-Русь у битві за «золоте яблуко» Європи. – К.: Видавництво «КЛІО», 2013. – 559 с., іл.
Запрошені експерти: Мирослав Нагєльський (Варшава), Олексій Сокирко (Київ), Пьотр Кроль (Варшава), Віктор Брехуненко (Київ), Радослав Сікора (Гданськ), Олександр Малов (Москва), Андрій Федорук (Чернівці), Борис Черкас (Київ), Владислав Яценко (Харків), Іван Гаврилюк (Київ, Варшава), Василь Кононенко (Київ),
Юрій Кудінов (Вінниця)


Засідання відбудеться 29 жовтня у конференц-залі Інституту історії України НАН України

 (Київ, вул. Грушевського, 4, 6-й пов.) з 16.00 до 18.00Запрошуються всі бажаючі